Endret: 5 apr 2019     Opprettet: 2 nov 2016

Husordensregler for Borettslaget Colletts Gate 54

Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene er ment å skulle sikre alle orden, ro og hygge i hjemmet og i nærmiljøet. Styret oppfordrer beboerne til å opptre hensynsfullt, og om alle tar nødvendig hensyn er sannsynligheten for at problemer oppstår mindre.

Alminnelige ordensregler

Ytterdører og kjellerdører skal holdes lukket og låst til enhver tid.
Mellomdører skal være lukket, men ikke låst.

La aldri barn være alene i kjeller.

Røyking og bruk av åpen ild i fellesarealer innendørs som gang, trappeoppgang, heis og kjellerrom er ikke tillatt av hensyn til brannfaren.
Ved all røyking plikter en å vise tilbørlig hensyn, dette gjelder også utendørs.

Tenn ikke mer lys enn nødvendig, og slå av lyset i kjeller etter bruk.

Innvendige fellesarealer skal ikke benyttes til hensetting av sykler, barnevogner, ski, akebrett eller andre ting. Balkongen må ikke benyttes til sjenanse for naboene.

Borettshaver kan ikke sette opp skilt eller private antenner på borettslagets område. Borettshaver må sørge for korrekt navneskilt på postkasse og leilighetsdør. Borettshaver må ta kontakt med styret for nærmere informasjon om skilting.

Markisenes mønster og farger skal være i overensstemmelse med det som er bestemt for borettslaget.

Engangsgriller tillates ikke brukt på borettslagets eiendom.

Vern om plener og beplantning

Borettshaver plikter å ta vare på beplantning og grøntarealer på borettslagets område. Grøntarealer må ikke utsettes for unødig belastning og aktiviteter. Søppel og matrester skal kastes i anviste søppelkasser montert på utearealene.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt etter bestemte regler og etter skriftlig avtale med borettslagets styre. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre borettshavere. Før anskaffelse av husdyret skal skriftlig godkjennelse fra styret foreligge. Skjema for registrering utleveres hos styret.

Regler om ro i leilighetene og på utearealene

Støy er ikke tillatt i leilighetene mellom kl 2100 og 0800.

Boring, banking og annet byggearbeide skal ikke forekomme mellom kl 2000 og 0800, slik virksomhet er heller ikke tillatt på søn- og helligdager.

Dersom andelseier igangsetter oppussingsarbeid med mer enn to dagers varighet skal alle tilstøtende naboer (ved siden, under og over) varsles direkte om dette i rimelig tid, senest 1 uke før oppstart.

Mellom kl 2100 og 0800 skal det være ro på utearealene slik at andre borettshavere ikke sjeneres.

Søppel og renhold

All søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes. Det er strengt forbudt å kaste ildsfarlige eller varme ting i søppelkassene. Oljerester, maling, batterier, lysstoffrør, glass og lignende skal deponeres i en «miljøstasjon».
Papp og papir kastes i spesialbeholdere utplassert på borettslagets område.
Borettshavere er ansvarlige for at fellesarealer holdes rene og fri for søppel og skrot.

Alt avfall som generes i forbindelse med oppussing og bygging må fraktes bort av andelseier og ikke oppbevares i innvendige eller utvendige fellesområder ut over oppussingens varighet. Borettslagets avfallscontainere er beregnet for normalt husholdningsavfall og skal ikke benyttes til denne type avfall.

 

Oppvarming. Lufting

Alle rom må holdes oppvarmet i vinterhalvåret slik at vannet i ledningene ikke fryser. Vinduene i trapperom skal være lukket og bare settes opp når det er nødvendig å lufte. Vinduer i kjellerrom skal kun åpnes for lufting når rommet er under oppsyn.

Våtrom, kraner og ledninger

Alle ledninger, kraner og innretninger koblet til disse er borettshavers ansvar – fra egen stoppekran og videre inn i leiligheten. Skjulte avløp (innstøpt i gulv eller vegg) er borettslaget ansvarlig for. Den enkelte plikter å være varsom med hva som tømmes i utløp fra leiligheten. Sluk og avløp skal beboer sørge for er rengjort til enhver tid. Enhver forandring av baderom må utføres av godkjente håndtverkere i henhold til gjeldende forskrifter, og godkjennes av styret før arbeidene igangsettes. Det skal søkes styret skriftlig før arbeidene igangsettes. Styret skal gi skriftlig tilbakemelding. Borettshaver er ansvarlig for alle skader som måtte oppstå i forbindelse med oppussing av våtrom. Oppstår det vannlekkasje eller annen skade skal man kontakte autorisert rørlegger dag eller natt.

Skadedyrkontroll

Borettshaverne må straks melde fra hvis det oppdages skadedyr eller lignende i leiligheten. Styret skal gis adgang til å foreta inspeksjon i leilighetene for å konstatere om det finnes skadedyr eller annet utøy. De som er ansvarlige for utøyet skal bekoste fjerning av dette. Dette gjelder også om skadedyrene har spredd seg til andre deler av borettslaget.

Fremleie

Fremleier er alle andre enn borettshavere og medlemmer av hans/hennes husstand som bor fast i leiligheten. Jfr. husleielovens kap. 7.
Fremleie må godkjennes skriftlig av styret. Fremleier må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Ulovlig framleie er grunnlag for oppsigelse av leieforholdet. Framleier plikter å videreformidle rundskriv eller andre meldinger fra styret i borettslaget til borettshaver. Borettshaver. Borettshaver plikter å informere framleieren om husordensreglene ved innflytting, og er ansvarlig for alle skader og ulemper borettslaget eller andre borettshavere får ved hans framleier.

Kjøring på borettslagets eiendom

All kjøring på borettslagets eiendom skal begrenses til et minimum. Ved parkering på biloppstillingsplass, skal bilene vendes med eksosrøret mot gaten.

Sykkelparkering

Sykkelparkering i innvendige fellesarealer og foran hovedinngang er ikke tillatt.
Sykler skal parkeres på anvist plass på eiendommen.

Alle henvendelser angående praktisering av husordensreglene rettes skriftlig til styret.